Actievoorwaarden

- Terug naar actie

Actievoorwaarden voor Bolletjes Kruidnoten Challenge

Algemeen:

 1. In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
  1. Bolletje: Bolletje B.V. gevestigd op Turfkade 9, 7602 PA Almelo
  2. Deelnemer: eenieder die deelneemt aan de Actie.
  3. Actievoorwaarden: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de Actie.
  4. Actie: Bolletjes Kruidnoten Challenge waarin Bolletje de consument oproept om de ultieme kruidnootsmaak te bedenken, welke uiteindelijk vanaf september 2020 door Bolletje verkocht gaat worden.
 2. Op de Actie zijn de Actievoorwaarden van toepassing.
 3. Door aan de Actie deel te nemen verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden.
 4. Werknemers van Bolletje evenals de agentschappen die bij deze Actie betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Bolletje behoudt zich het recht voor om een prijs niet aan de winnaar uit te reiken in geval van redelijk vermoeden van onregelmatigheden, misbruik of fraude en overtreding van bepalingen van deze voorwaarden. In dat geval wordt er een nieuwe winnaar gekozen.
 6. Indien de Deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient hij toestemming te hebben van zijn ouders/verzorgers.
 7. De Deelnemer geeft Bolletje toestemming om de ingezonden smaak te ontwikkelen en op de markt te brengen als product. Alle kosten en opbrengsten zijn hiervoor voor Bolletje. De Deelnemer kan hier geen rechten aan ontlenen.
 8. De Deelnemer gaat akkoord met de mogelijkheid om als finalist ingezet te worden voor diverse promotionele doeleinden. Hieronder wordt onder andere verstaan het maken van foto en video beelden gedurende het ontwikkelproces van de smaak en de aanwezigheid bij het smaakpanel waarbij de drie smaakvarianten worden beoordeeld.


Deelname

 1. Tussen 16 en 25 november 2019 kan iedereen een bedachte smaak inzenden via www.bolletje.nl/kruidnotenchallenge.
 2. Uit alle inzendingen zal Bolletje op 28 november 2019 10 genomineerden kiezen en bekend maken via Facebook. De genomineerden zullen bovendien per email op de hoogte worden gesteld.
 3. Tussen 28 november en 4 december 2019 kan er op de 10 genomineerde smaken gestemd worden via www.bolletje.nl/kruidnotenchallenge.
 4. Op 5 december 2019 zal Bolletje na aanleiding van de online stemming drie finalisten bekend maken op de Facebookpagina. De finalisten zullen bovendien per email op de hoogte worden gesteld.
 5. Samen met de drie finalisten zal Bolletje de door hun bedachte smaken gaan ontwikkelen.
 6. De winnaar van Bolletjes Kruidnoten Challenge zal gekozen worden door een smaakpanel bestaande uit expert(s) en consumenten.
 7. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.


Prijzen

 1. De winnende smaak zal door Bolletje in productie genomen worden en in 2020 in de Sinterklaas displays van Bolletje aanwezig zijn.
 2. De winnaar ontvangt 20 kilo kruidnoten in de winnende smaak.
 3. De winnaar mag bovendien Bolletje de opdracht geven om 250 kilo kruidnoten in de winnende smaak te doneren aan een door hem gekozen locatie van de Voedselbank.
 4. De twee verliezende finalisten mogen Bolletje de opdracht geven om eventuele restanten van de verliezende smaken te doneren aan een locatie van de Voedselbank.


 1. Gebruik gegevens
  Alle gegevens die bij deelname ingevuld dienen te worden, dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld. De gegevens worden door Bolletje verwerkt en enkel gebruikt voor de afhandeling van de deelname aan de Actie en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Na afloop van de Actie zal Bolletje de gegevens binnen 3 maanden vernietigen. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze Actie gebruikt, behalve na toestemming van de Deelnemer.
 2. Tijdens het ontwikkelen van de drie finalesmaken kan er foto/filmmateriaal geschoten worden ten behoeve van de social media-kanalen van Bolletje.


Aansprakelijkheid

 1. Bolletje en de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Bolletje ter beschikking gestelde Actieperiode / prijzen. Bovendien kan Bolletje de ongestoorde werking van www.bolletje.nl/kruidnotenchal... niet garanderen. De Deelnemer aanvaardt dat deelname aan onderhavige Actie voor eigen risico is en realiseert zich de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, waaronder het risico op onderbrekingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
 2. Bolletje, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van uit deze Actie voortvloeiende handelingen. Bolletje sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.


Diversen

 1. Bolletje behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 2. Bolletje behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 3. Bolletje handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
 5. De relatie tussen Bolletje en de Deelnemer is onderworpen aan Nederlands recht en eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank Overijssel.
 6. Indien u een klacht heeft over de Actie kunt u uw klacht indienen via het contactformulier op www.bolletje.nl. Voor meer informatie over de Actie kunt u een e-mailbericht sturen naar consument@bolletje.nl.

Aldus opgemaakt te Almelo, november 2019